Statut marketingové akce
  „
Získej svůj nový tablet

 

 

I. Úvodní ustanovení

AURES Holdings a.s., se sídlem Dopraváků 874/15, Praha 8 – Čimice, PSČ: 184 00, IČ: 01759299, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19139, organizuje marketingovou akci pod názvem „Získej svůj nový tablet “ (dále jen „Akce“).

Níže uvedená pravidla tvoří statut (dále jen „Statut“), který je jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené Akce. Statut Akce je platný pro všechny provozovny Organizátora.

 

II. Vyhlašovatel Akce

Vyhlašovatelem a organizátorem Akce je AAA Auto International a.s. (dále jen „AAA AUTO“ nebo „Organizátor“).

 

III. Účastníci Akce

Účastníkem Akce se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky v tomto statutu uvedené (dále jen „Účastník“).

Z účasti na Akci jsou dle tohoto statutu vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi, jakož i k osobám s Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

Z účasti na Akci budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky Akce. Z účasti na Akci budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento Účastník i přes shora uvedené stal výhercem Akce, např. v důsledku nepravdivých informací, které Organizátorovi poskytl, nemá na odměnu právní nárok.

Každý Účastník se může Akce zúčastnit pouze jedenkrát, splní-li veškeré podmínky pro účast dle tohoto Statutu. V případě, že Účastník zaregistruje u organizátora více hracích karet, má se za to, že platně zaregistrovanou je pouze ta, která byla zaregistrována jako první.

V případě podezření na nekalé jednání Účastníka je Organizátor Akce oprávněn Účastníka vyloučit z účasti na Akci.

 

IV. Termín Akce

Marketingová Akce se uskuteční v termínu:

11.9.2016 – do odvolání (dále jen „termín akce“)


 

V. Pravidla Akce

Akce se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání Akce splní následující podmínky účasti na Akci:

·         vyplní řádně elektronický registrační formulář na www.aaaauto.cz, na základě kterého získá mj. přístup k pokročilým funkcím těchto webových stránek.

 

 

VI. Cena v rámci Akce

V Akci se hraje o následující ceny: tablet Huawei MediaPad T1 7.0 WiFi Silver Black 8GB nebo (dle předem provedené volby Účastníka).

 

VII. Výherce

 

Organizátor v průběhu trvání akce určí výherce. Výhercem se stává osoba, která se v průběhu termínu akce registruje jako 500. v pořadí, a dále osoby, které se registrují v pořadí určeném násobky čísla 500 (tj. 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 atd.).         

 

 

                                                               VIII. Změna Statutu Akce a ukončení Akce

Organizátor má právo kdykoliv, t.j. i během Akce, Akci ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit Statut. Ukončení, prodloužení, zkrácení, přerušení Akce nebo změnu Statutu je Organizátor povinen zveřejnit na internetové stránce www.aaaauto.cz.

 

IX. Osobní údaje, autorská díla

 

Účastí v Akci a registrací u Organizátora dává každý Účastník Organizátorovi: 

·          v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, tel. číslo za účelem prověření jeho platné účasti na Akci a pro další obchodní a marketingové účely Organizátora. Účastník Akce registrací u Organizátora zároveň uděluje souhlas Organizátorovi k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodných sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů jakož i k šíření obchodních sdělení lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti na akci včetně ztráty nároku na odměnu, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci;

 

·          souhlas s pravidly a podmínkami Akce a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Organizátora a Organizátor může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie (dále jen „snímek“), které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Akce a předáním ceny, popř. může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v mediích (tisk, rozhlasové a televizní vysílaní, internet), formou šíření reklamních spotů, velkoplošnou i maloplošnou reklamou apod. na období 5 let od ukončení Akce, tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytl.

 

X. Závěrečná ustanovení

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), odměnu není možno vymáhat soudní cestou. Na odměnu není právní nárok a nárok na odměnu nelze převést na jinou osobu. Odměnu není možné nárokovat v alternativní podobě.

Organizátor Akce si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou odměnu odměnou obdobného typu a odpovídajících hodnot.

Odpovědnost Organizátora za případné vady odměn se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tento Statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení Akce. Pro případ existence rozdílných znění statutů Akce je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.aaaauto.cz.

Osoby, které se zúčastní Akce, vyjadřují svůj souhlas se závazností Statutu.

V případě rozporu ustanovení Statutu a propagačních materiálů týkajících se Akce se budou aplikovat příslušná ustanovení tohoto statutu.

V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této Akce nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím Organizátora Akce.

Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho fotokopii. Statut je k dispozici v sídle Organizátora Akce a internetové adrese www.aaaauto.cz.

V Praze, dne 31.8.2016

 

 

AURES Holdings a.s.


Vyhrajte tablet
800 110 800 Volejte denně 8:00 - 21:00
  • Garáž
  • Upozornění 0
  • Hledat

Tým AAA AUTO Tým AAA AUTO

Dobrý den , potřebujete poradit s výběrem auta? Nechte nám na sebe kontakt a my vám zavoláme zpět.

nebo volejte rovnou 800 110 800