Společenská odpovědnost skupiny AAA AUTO

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) se v posledních několika letech stala velmi důležitou součástí strategického chování firem, které usilují o to být úspěšné, a jedním z významných konceptů OECD a Evropské unie v oblasti podnikání, ochrany spotřebitelů a životního prostředí.

Díky úspěšnému obchodnímu modelu obchodníka s rozsáhlou nabídkou ojetých automobilů v regionu střední Evropy se skupina AAA AUTO rozhodla přihlásit k principům společenské odpovědnosti firem a k dodržování jejich zásad. V souladu se strategií společenské odpovědnosti postavené na pilířích ekonomické efektivnosti, odpovědnosti k životnímu prostředí a společenské angažovanosti v komunitě, ve které společnost podniká, AAA AUTO tyto zásady implementuje do svého obchodního chování a plánování.

1. Oblast hospodářská

Členství v obchodních komorách a profesních sdruženích

Skupina AAA AUTO usiluje o proaktivní politiku v oblasti zapojování do činnosti profesních institucí a obchodních komor. S ohledem na regiony, ve kterých podniká, skupina vstoupila nebo jedná o vstupu do příslušných obchodních komor a profesních sdružení. Spoluprací s těmito subjekty podporuje jak vlastní obchodní aktivity, tak celospolečenskou diskusi o podnikatelském prostředí v dané zemi.

Jako společnost svými parametry naplňující definici velkého podniku podle pravidel Evropské unie se v roce 2007 AAA AUTO stalo členem Hospodářské komory České republiky (HKČR), která je významným subjektem zastupujícím zájmy podnikatelské veřejnosti v ČR. V roce 2008 AAA AUTO přistoupilo k podpisu nového znění Etického kodexu HKČR, který mimo jiné nově zavazuje členské společnosti řešit případné spory se zákazníky smírně, mimosoudní cestou, na základě projektu ADR vzniklého ve spolupráci s HKČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu, spotřebitelskými sdruženími, Asociací mediátorů ČR, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti. V roce 2008 se skupina AAA AUTO stala členem Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce) s hlavním sídlem v Paříži, Slovensko-české obchodní komory a Komory pro spolupráci se státy SNS.

Vzhledem k podnikatelským aktivitám, v minulosti přesahujícím do několika států regionu střední a východní Evropy, je skupina AAA AUTO již několik let členem Americké obchodní komory v České republice (American Chamber of Commerce in the Czech Republic), v níž se snaží zapojit do činnosti v oblasti reformy právního systému a rozvoje hospodářského prostředí na centrální i municipální úrovni.

2. Oblast sociální

Skupina AAA AUTO a všichni její zaměstnanci se řídí etickým kodexem, který byl schválen v dubnu 2007 (jeho plné znění).

Jako potvrzení nastolené strategie společensky odpovědného chování AAA AUTO spolupracuje s organizacemi zastřešujícími a rozvíjejícími koncept společenské odpovědnosti v České republice a na evropské úrovni.

Skupina AAA AUTO v roce 2012 zaměstnávala přes 2 000 pracovníků. Jako mladá a dynamická společnost přebírá většinu progresivních prvků moderní personalistiky. Společnost dbá na kvalitní vzdělávání svých zaměstnanců, na jejich kariérní růst a motivaci. Jelikož v AAA AUTO pracují převážně mladí lidé několika národností, je stejný důraz kladen na antidiskriminační politiku firmy.

Vzdělávání, školení a rozvoj

Oblast vzdělávání, školení a rozvoje je velmi důležitou součástí personální strategie skupiny AAA AUTO. Jedná se jak o rozvoj stávajících zaměstnanců a managementu, tak o profesní rozvoj nových pracovníků.

Tréninkové oddělení (Training and Development Department) své nejdůležitější aktivity soustřeďuje do Akademie prodeje a péče o zákazníka (AP), která nabízí školicí a vzdělávací aktivity pro zájemce o dlouhodobější studium. Ve skupině AAA AUTO je pozornost věnována také výuce cizích jazyků, vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a komunikačním dovednostem.

Svým zaměstnancům skupina AAA AUTO nabízí širokou paletu výhod a za dobu své existence vytvořila propracovaný systém motivačního odměňování pro pracovníky na pozicích zaměřených na vývoj produktů a služeb. V AAA AUTO je jako v dynamické a rychle se rozvíjející firmě samozřejmostí možnost kariérního růstu a profesního rozvoje.

Místní komunita a sponzoring

Vedle obchodních aktivit se skupina AAA AUTO věnuje také dalším příbuzným činnostem a jejich podpoře, a to nejen v oblasti motorismu. Důležitou složkou podpory komunit je firemní sponzoring a podpora neziskových organizací. V důsledku programu úspor byly ale tyto aktivity společnosti v roce 2009 zásadně omezeny. I přesto se snažíme individuálně posoudit  každou  žádost o finanční dar nebo výpomoc v nouzi. Na Slovensku jsme např. na jaře 2010 prostřednictvím TV Markíza věnovali automobil invalidní matce se třemi malými dětmi.

V minulosti jsme finančními dary podpořili například Nadaci Terezy Maxové, pražskou zoo, nemocnici na Bulovce nebo Ústav pro péči o matku a dítě. Skupina AAA AUTO dlouhodobě podporuje Dětskou dopravní nadaci. Jejím úkolem je zejména finančně pomáhat osiřelým dětem, kterým při dopravní nehodě zahynou oba rodiče nebo jeden z rodičů. Nadace pomáhá také těm dětem, které mají v důsledku dopravní nehody trvalé následky na zdraví. Z každého prodaného automobilu odvádí AAA AUTO na fond DDN 2 Kč. Obdobným způsobem je společnost také významným partnerem Dětského fondu Slovenské republiky.

Spolupráce se spotřebitelskými organizacemi

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS):
Sdružení obrany spotřebitelů je jednou z největších organizací hájících práva spotřebitelů v ČR. Toto sdružení je činné jak v rovině osvětové a publikační, tak v rovině poradenské. Se sdružením obrany spotřebitelů skupina AAA AUTO navázala kontakt a na pravidelné bázi s ním konzultuje souvislosti svého aktuálního působení v sektoru ojetých automobilů včetně návrhů na zlepšení vlastních postupů při řešení případných sporů.

Spotřebitel.cz:
Skupina AAA AUTO rovněž spolupracovala se sdružením Spotřebitel.cz. Supervizoři a další pracovníci oddělení péče o zákazníky se zúčastnili seminářů, které toto sdružení pořádá. Tematicky byly zaměřeny na problematiku ochrany spotřebitele a informační povinnosti firem.

3. Oblast ochrany životního prostředí

V roce 2006 Evropská komise prosadila zrušení limitů dovozu ojetých automobilů do České republiky – vyplývajících z platného zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích z roku 2001 – s poukazem na porušení práva podle článku 226 Smlouvy o ES, a fakticky tím prosadila úplnou liberalizaci tohoto segmentu trhu. V České republice vstoupila tato legislativní úprava v platnost 1. července 2006 a tento krok způsobil masivní nárůst nekontrolovaného dovozu technicky, bezpečnostně či ekologicky nevyhovujících ojetých vozidel do ČR, který poškozuje nejen tuzemský automobilový průmysl, ale je zejména hrozbou pro životní prostředí a bezpečnost silničního provozu.

Pod tlakem veřejnosti a alarmujících zpráv o záplavě ojetin Parlament České republiky schválil novelu zákona o odpadech, kterou byl dovoz ojetin v závislosti na míře emisního znečištění (Euro 0, 1 a 2) od 1. ledna 2009 zatížen ekologickými poplatky ve výši 10 000, 5 000 a 3 000 Kč. Mj. v důsledku tohoto velmi potřebného opatření klesl meziročně dovoz ojetých osobních automobilů vozů do ČR o 37,2 % na 152 930 vozů.

Ve svých provozovnách a pobočkách v jednotlivých zemích se skupina AAA AUTO snaží o maximálně šetrný přístup k ochraně životního prostředí. Jsou komplexně nastaveny parametry a interní procesní pravidla pro nakládání s odpady a pro odpadové hospodářství při servisní činnosti, nakládání s nebezpečnými látkami nebo jejich recyklací.

Koncept společenské odpovědnosti je v AAA AUTO nově rozvíjen a stává se důležitou součástí strategického rozhodování a budoucího obchodního chování v rámci budování moderní, úspěšné, profesionální a zodpovědné firmy.

 


Chcete více informací? Volejte zdarma 800 110 800 nebo nám napište.

 Všechny autá na našich pobočkách jsou i přes špatné počasí očištěny a kvalitně nasvíceny až do konce otevírací doby. Více informací.

×
Vyhrajte tablet
Vyhledávejte stisknutím klávesy Enter.
800 110 800denně od 8:00 do 21:00
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací