Etický kodex AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO

Etický kodex určuje normy, které jsou závazné pro každého zaměstnance i externího spolupracovníka společnosti.

K jeho pilířům patří:

 • respektování zákonů dané země
 • úcta a důvěra vůči nadřízeným i kolegům
 • maximální vstřícnost vůči zákazníkovi
 • závazek mlčenlivosti ohledně interních informací
 • jednání v zájmu firmy a její dobré pověsti
 • ohled na životní prostředí

Etický kodex v plném znění:

Kodex se jako firemní dokument řadí vedle obecně platných pracovněprávních předpisů a pro každého ze zaměstnanců společnosti je základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí firemní filozofie celé společnosti. Každý ze zaměstnanců a externích spolupracovníků si je přitom vědom, že respektování etického rozměru vlastní práce, a tedy i jeho osobní jméno, je důležité pro vnímání serióznosti celé firmy.

Zásady profesionálního chování pracovníka společnosti AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO

 • Každý, kdo pracuje pro AURES Holdings nebo některou jeho dceřinou společnost (dále jen „společnost“), je povinen dodržovat zákony země, ve které vykonává svoji práci, a také vnitřní předpisy společnosti. Je také povinen chovat se čestně a v souladu s morálními a kulturními principy, obecně uznávanými v místě, kde se právě nachází.
 • Každý, kdo pracuje pro společnost, je povinen respektovat své nadřízené i kolegy a dodržovat zásady vzájemné důvěry a spolupráce. Každý zaměstnanec si musí být vědom, že svým osobním vystupováním navenek reprezentuje firmu mezinárodního významu.
 • Při práci je třeba stále pamatovat na to, že zákazník je vždy na prvním místě a jeho spokojenost je důležitější než okamžitý zisk. V případě poskytnutí finanční služby je součástí každé smlouvy zákonný údaj o výši RPSN a kompletní předsmluvní informace k úvěru. Vyšší hodnoty RPSN mohou být důsledkem využití marketingových akcí dle výběru zákazníka, jako např. sleva z ceny vozidla, výplata hotovosti a další akční benefity, které může zákazník čerpat dle vlastního výběru.
 • Zákazník má za všech okolností, reklamační řízení nevyjímaje, nárok na zdvořilý a příjemný přístup. Není přípustné jakékoliv omezování zákaznických práv z důvodu zákazníkovy národnosti, sociálního postavení apod.
 • Pokud oprávněný pracovník není schopen na místě vyřešit zákazníkův požadavek, musí o tom neprodleně informovat svého nadřízeného.
 • Vždy je třeba mít na paměti, že společnost je akciovou společností, která musí přinášet co nejlepší výsledky pro své investory a akcionáře a dobrá pověst je základem jejího úspěchu.
 • Je nutné respektovat závazek mlčenlivosti. I zdánlivě bezvýznamný únik interních informací může poškodit obraz firmy v očích veřejnosti nebo akcionářů. Jakékoliv informace k chodu firmy tak podává výhradně tiskový mluvčí nebo pověřený manažer.
 • Každý, kdo pracuje pro společnost, je povinen počínat si při své práci tak, aby chránil oprávněné zájmy zaměstnavatele a zároveň chránil životní prostředí. Závazky, pokud nejsou v rozporu se zákony nebo obecně uznávanými morálními principy dané země, musí být řádně a včas plněny.
 • Je přísně zakázáno zneužívat služební postavení ve společnosti pro své osobní zájmy nebo zájmy třetích osob, zneužívat informací, věcí, zařízení a know-how společnost pro svoji soukromou potřebu. Je zakázáno skrytě, například prostřednictvím třetích osob, vstupovat do obchodního vztahu se společností.
 • Zvláště přísně je zakázáno zneužívat důvěrných informací získaných při práci pro společnost k podnikatelské činnosti vlastní nebo podnikatelské činnosti třetích osob. Veškeré informace, které nejsou společností oficiálně zveřejňovány, se považují za důvěrné.
 • Zaměstnanec společnosti může vykonávat výdělečnou činnost ve shodném nebo příbuzném oboru souvisejícím s výkonem své funkce nebo předmětem činnosti pouze za souhlasu zaměstnavatele.
 • Je zakázáno ponechat si jakékoli dary či přijímat výhody od třetích osob, které jsou obchodními partnery společnosti nebo usilují o to, aby se jimi staly. Pokud se dar nedá odmítnout, je zaměstnanec povinen předat jej na sekretariát generálního ředitele nebo svému vedoucímu.
 • Obchodní večeře a podobná setkání nesmějí překročit míru přiměřenou postavení pracovníka společnosti a význam věci, která má být projednávána, a musí být schváleny nadřízeným pracovníkem. Cizí osoba, která se pokusí o korupci, musí být na nepřijatelnost takového jednání ihned upozorněna, a pokud to nerespektuje, musejí s ní být přerušeny veškeré obchodní kontakty.
 • V případě, že hrozí nebezpečí škody pro společnost, je každý pracovník povinen podle svých možností a schopností pokusit se takovou škodu odvrátit. Pokud to není v jeho silách, je povinen na takovou skutečnost ihned upozornit své nadřízené nebo jiné osoby, které jsou schopny takové škodě zabránit, nebo ji alespoň zmírnit.
 • Veškerá vyjádření sdělovacím prostředkům poskytuje výhradně tiskový mluvčí (nebo pověřený zástupce). Veškeré dotazy ze strany sdělovacích prostředků musejí být obratem předány oddělení PR.
 • Tyto zásady jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti i ostatní osoby, které pro společnost pracují, a to od okamžiku, kdy se s nimi seznámili nebo seznámit měli.

Porušení těchto zásad může být považováno za porušení pracovní kázně a může být důvodem postihu nebo i ukončení pracovního poměru.

 


Chcete více informací? Volejte zdarma 800 110 800 nebo nám napište.

 


800 110 800 Volejte denně 8:00 - 21:00
 • Garáž
 • Upozornění 0
 • Hledat

Tým AAA AUTO Tým AAA AUTO

Dobrý den , potřebujete poradit s výběrem auta? Nechte nám na sebe kontakt a my vám zavoláme zpět.

nebo volejte rovnou 800 110 800