Statut marketingové akce
  „Auto na víkend“
 
 
I. Úvodní ustanovení
AURES Holdings a.s., se sídlem Dopraváků 874/15, Praha 8 – Čimice, PSČ: 184 00, IČ: 01759299, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  B,vložka 19139, organizuje marketingovou akci pod názvem „Auto na víkend “ (dále jen „Akce“).

Níže uvedená pravidla tvoří statut (dále jen „Statut“), který je jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené Akce. Statut Akce je platný pro všechny provozovny Organizátora.
 
II. Vyhlašovatel Akce
Vyhlašovatelem a organizátorem Akce je AURES Holdings a.s. (dále jen „AAA AUTO“ nebo „Organizátor“).
 
III. Účastníci Akce
Účastníkem Akce se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky v tomto statutu uvedené (dále jen „Účastník“).

Z účasti na Akci jsou dle tohoto statutu vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi, jakož i k osobám s Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

Z účasti na Akci budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky Akce. Z účasti na Akci budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento Účastník i přes shora uvedené stal výhercem Akce, např. v důsledku nepravdivých informací, které Organizátorovi poskytl, nemá na odměnu právní nárok.

Každý Účastník se může Akce zúčastnit pouze jedenkrát, splní-li veškeré podmínky pro účast dle tohoto Statutu. V případě, že Účastník zaregistruje u organizátora více hracích karet, má se za to, že platně zaregistrovanou je pouze ta, která byla zaregistrována jako první.

V případě podezření na nekalé jednání Účastníka je Organizátor Akce oprávněn Účastníka vyloučit z účasti na Akci.
 
IV. Termín Akce
Marketingová Akce se uskuteční na promo akcích pořádaných AAA AUTO po celé ČR od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2019.

V. Pravidla Akce
Akce se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání Akce splní následující podmínky účasti na Akci:
  • zájemci se hlásí u promo týmu, kterému vyplní kontaktní údaje na zadní straně letáku, včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • z řádně vyplněných promo karet vybereme losováním v termínech: 30. 6., 30. 9., 31. 12. 2017, 28. 2., 30. 9. a 31. 12. 2019 vždy po jednom výherci ceny.
 
VI. Cena v rámci Akce
V Akci se hraje o následující cenu: 4x zapůjčení vozu na víkend
 
(převzetí v pátek do 17 hod., vrácení v pondělí od 9 do 12 hod. / vůz zapůjčen s plnou nádrží / vůz v hodnotě 350 000 Kč).
 
VII. Výherce soutěže
Organizátor v uvedených termínech soutěže vylosuje vždy 1 výherce. Výhercem se stává vylosovaná osoba, která splnila podmínky tohoto Statutu, řádně vyplnila registrační údaje na zadní straně letáku a uzavřela s Organizátorem příslušnou smlouvu o výpůjčce vozidla.
VIII. Změna Statutu Akce a ukončení Akce
Organizátor má právo kdykoliv, tj. i během Akce, Akci ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit Statut. Ukončení, prodloužení, zkrácení, přerušení Akce nebo změnu Statutu je Organizátor povinen zveřejnit na internetové stránce www.aaaauto.cz.
IX. Osobní údaje, autorská díla
Účastí v Akci a registrací u Organizátora dává každý Účastník Organizátorovi:  
  • v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), rovněž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,  souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti na Akci a pro další obchodní a marketingové účely Organizátora a jeho partnerských společností, a to Mototechna Group s.r.o., AUTO DISKONT s.r.o. a SERVICE PLAN SE. Účastník Akce registrací u Organizátora zároveň uděluje souhlas Organizátorovi a výše uvedeným partnerským společnostem k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů jakož i k šíření obchodních sdělení lze písemně kdykoliv odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti na akci včetně ztráty nároku na odměnu, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci;
  • souhlas s pravidly a podmínkami Akce a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy učiněné v souvislostí s jeho účastí na Akci mohou být použity pro účely propagace Organizátora a jeho partnerských společností a Organizátor může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie (dále jen „snímek“), které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Akce a předáním ceny, popř. může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v mediích (tisk, rozhlasové a televizní vysílaní, internet), formou šíření reklamních spotů, velkoplošnou i maloplošnou reklamou apod. na období 5 let od ukončení Akce, tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytl.
 
X. Závěrečná ustanovení
Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), odměnu není možno vymáhat soudní cestou. Na odměnu není právní nárok a nárok na odměnu nelze převést na jinou osobu. Odměnu není možné nárokovat v alternativní podobě.

Organizátor Akce si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou odměnu odměnou obdobného typu a odpovídajících hodnot.

Odpovědnost Organizátora za případné vady odměn se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tento Statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení Akce. Pro případ existence rozdílných znění statutů Akce je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.aaaauto.cz.

Osoby, které se zúčastní Akce, vyjadřují svůj souhlas se závazností Statutu.

V případě rozporu ustanovení Statutu a propagačních materiálů týkajících se Akce se budou aplikovat příslušná ustanovení tohoto statutu.

V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této Akce nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím Organizátora Akce.

Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho fotokopii. Statut je k dispozici v sídle Organizátora Akce a internetové adrese www.aaaauto.cz.

V Praze, dne 2. 1. 2019

 

AURES Holdings a.s.

 

 


800 110 800 Volejte denně 8:00 - 21:00
  • Garáž
  • Upozornění 0
  • Hledat

Tým AAA AUTO Tým AAA AUTO

Dobrý den , potřebujete poradit s výběrem auta? Nechte nám na sebe kontakt a my vám zavoláme zpět.

nebo volejte rovnou 800 110 800