Politika AAA AAUTO pro oznamování nežádoucích situací a jevů

Úvod a účel politiky

AURES Holdings a.s. („Společnost“) se snaží vytvářet takové pracovní prostředí, které podporuje otevřenou a férovou komunikaci uvnitř Společnosti a ve vztahu k zákazníkům, a která chrání Společnost, zaměstnance a klienty před podvody, neetickým nebo diskriminačním jednáním a před jinými nežádoucími jevy, ať již vznikají uvnitř Společnosti nebo mimo ni. Společnost se zavazuje, že poctivé ohlášení těchto podvodných nebo neetických jednání nebude ve vztahu k oznamovateli sankcionováno.

Ve snaze naplnit tento závazek Společnost zavádí tuto politiku pro oznamování nežádoucích situací a jevů, jejímž cílem je především:

  • ustanovit a publikovat procedury pro příjem oznámení, které se týkají vnitřního nebo vnějšího podvodu, neetického chování, diskriminace a podobných nežádoucích jevů, ať jsou tato oznámení předána zaměstnancem Společnosti nebo vnějším subjektem
  • ustanovit a publikovat procedury, které zaručí poctivým oznamovatelům důvěrnost, anonymitu pokud je požadována a které taktéž zaručí, že poctiví oznamovatelé nebudou za svoji aktivitu nijak sankcionováni

Základní principy

Jakékoliv sankce nebo odvety ve vztahu k poctivému oznamovateli jsou přísně zakázány. Zaměstnanci, kteří tento zákaz poruší nebo kteří poruší závazek anonymity ve vztahu k poctivému oznamovateli, budou sankcionováni a to až do možnosti okamžitého ukončení pracovního poměru. Jakýkoliv zaměstnanec, který se domnívá, že se stal předmětem sankce nebo odvety za své poctivé oznámení ve smyslu této politiky, může toto nahlásit svému přímému nadřízenému, kterémukoliv členovi dozorčí rady Společnosti, řediteli interního auditu nebo skupinovému manažerovi vnitřní bezpečnosti.

Je ovšem třeba zdůraznit, že zaměstnanci, kteří vědomě a cíleně podají nepravdivé nebo zkreslené oznámení, nebudou touto politikou chráněni a mohou být taktéž sankcionování a to až do možnosti okamžitého ukončení pracovního poměru.

Způsoby oznámení

Společnost ustanovila následující čtyři způsoby pro důvěrné oznámení nežádoucích situací a jevů:

  • speciální emailová adresa notice@aaaauto.cz
  • internetový formulář dostupný níže
  • doručení poštou na adresu AURES Holdings a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8 – Čimice
  • na Oznamovací linku na Intranetu v části Internal Audit&Rules

Přístup k jakémukoliv z výše uvedených oznámení je přísně omezen na ředitele vnitřního auditu a skupinového manažera vnitřní bezpečnosti. Oznamovatel může požádat o anonymitu a Společnost se zavazuje takovému přání vyhovět. Oznamovatelé mají možnost své oznámení podat v jakémkoliv z jazyků zemí, kde Společnost aktivně působí, tedy v češtině, slovenštině, maďarštině a polštině. Společnost zajistila důvěrný překladatelský servis pro přijatá oznámení.

Nakládání s oznámeními

Oznámení přijatá pod ochranou této politiky budou zadokumentována a archivována po dobu pěti let od jejich obdržení v oddělení vnitřního auditu. Přístup k dokumentaci bude striktně omezen na členy dozorní rady Společnosti, zaměstnance vnitřního auditu a zaměstnance vnitřní bezpečnosti.

Všechna poctivá oznámení budou okamžitě, zodpovědně a profesionálně prověřena oddělením vnitřního auditu nebo oddělením vnitřní bezpečnosti v rozsahu, který bude považován za nezbytný pro poctivé a profesionální posouzení oznámení. Tato a pouze tato dvě oddělení také budou provádět případná další vyšetřování a definovat nápravná opatření související s oznámením.

Reklamace a standardní zákaznické stížnosti

Tato politika pro oznamování nežádoucích situací a jevů nijak nedubluje a nepřekrývá standardní politiku Společnosti ve vztahu k zákaznickým reklamacím, která má za cíl poskytnout zákazníkům Společnosti férový a zákonný přístup k reklamačnímu řízení na základě standardně uzavřených klientských smluv.

Společnost se zavazuje, že prošetří jakékoliv nahlášené jednání, které vykazuje známky podvodu, je v rozporu se zákonem, interními předpisy, etickým kodexem nebo dobrými mravy. Takové jednání by mělo být nejprve komunikováno na přímého nadřízeného oznamovatele. Jestliže toto není z jakéhokoliv důvodu vhodné nebo možné, oznamovatel může využít některý z níže uvedených způsobů důvěrného oznámení nežádoucích situací a jevů.


800 110 800 Volejte denně 8:00 - 21:00
  • Garáž
  • Upozornění 0
  • Hledat

Tým AAA AUTO Tým AAA AUTO

Dobrý den , potřebujete poradit s výběrem auta? Nechte nám na sebe kontakt a my vám zavoláme zpět.

nebo volejte rovnou 800 110 800